ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UNISTO AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UNISTO AB

Version: 25.06.2015

I. Tillämplighet. Definitioner

 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Dessa villkor gäller inte avtalsförhållanden med en konsument. Det eller de föremål som Unisto AB enligt parternas avtal ska leverera benämns i dessa bestämmelser ”Produkten”. Uttrycket innefattar även dokumentation.

II. Produktinformation

 1. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

III. Teknisk dokumentation och information

 1. All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning, såsom utkast, ritningar, filmer, tryckplåtar, stämplar, gravyr och vertyg eller dokument eller medel som krävs för produktionsprocessen, förblir Unisto ABs egendom. Detta även om köparen utgivit ersättning för dess kostnader. Mottagen teknisk dokumentation eller information från ena parten får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats. Den får inte heller utan medgivande från den andra parten kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom. 

IV. Leveransklausul

 1. Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske ”Ex Works” enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
 2. Produkten levereras i en standardförpakning.

V. Leveranstid. Försening

 1. Har parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.
 2. Finner Unisto AB att bolaget inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på bolagets sida såsom sannolik, ska Unisto AB utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter Unisto AB att lämna sådant meddelande, ska Unisto AB ersätta köparen de merutgifter denne orsakas och som köparen skulle ha undvikit om denne fått meddelande i tid.
 3. Levererar inte Unisto AB Produkten i rätt tid, får köparen skriftligen kräva leverans inom en sista skälig frist som inte får vara kortare än en vecka. Därvid äger Unisto AB rätt över- respektive underleverera upp till 10 procent utan att detta ska betraktas som fel eller brist Levererar inte Unisto AB inom denna frist, får köparen genom skriftligt meddelande till Unisto AB häva avtalet i vad avser den del av Produkten som inte kan tas i bruk till följd av förseningen. Utöver det som stadgats ovan utesluts Köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av Unisto ABs leveransförsening.
 4. Finner köparen att denne inte kommer att kunna ta emot Produkten på avtalad dag, eller framstår försening på Köparens sida såsom sannolik, ska denne utan uppskov skriftligen meddela Unisto AB detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Underlåter köparen att ta emot Produkten på avtalad dag, är denne ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om Produkten hade levererats. Unisto AB ska ombesörja lagring av Produkten på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det ska Unisto AB försäkra Produkten på köparens bekostnad.
 5. Underlåter köparen att ta emot Produkten på avtalad dag, får Unisto AB skriftligen kräva att köparen tar emot Produkten inom en skälig frist. Underlåter köparen, av orsak som Unisto AB inte bär ansvaret för, att ta emot Produkten inom fristen, får Unisto AB genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av den leveransfärdiga Produkten som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Unisto AB har i sådant fall rätt till ersättning för den skada som köparens underlåtenhet orsakat honom. Ersättningen ska inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser. 

VI. Betalning

 1. Har betalning med betal- eller kreditkort överenskommits, debiteras köparens konto när beställningen slutförs.
 2. Har betalning mot faktura avtalats, ska betalning ske med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum. Om inte annat avtalats ska det avtalade priset, med tillägg av eventuell mervärdesskatt, faktureras vid leverans av Produkten. Betalar inte köparen i rätt tid, har Unisto AB rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i Sverige. Betalar inte köparen i rätt tid, får Unisto AB dessutom, efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får Unisto AB häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Unisto AB har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga det avtalade priset.
 3. Unisto AB har rätt att inhämta en bedömning av köparens kreditvärdighet. Visar den att köparens solvens kan anses tveksam eller om köparen upprepade gånger inte följer övenskomna betalningsfrister, har Unisto Ab rätt att ändra överenskomna betalningsvillkor. Ytterligare leveranser kan då även göras beroende av att förskottsbetalning, handpenning, bankgaranti eller annan säkerhet tillhandahålls.

VII. Äganderättsförbehåll


 1. Produkten förblir Unisto ABs egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

VIII. Ansvar för fel

 1. Unisto AB är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2–8, genom utbyte avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Alternativt äger Unisto AB rätt att istället erhålla en kreditnota som kompensation. Unisto ABs ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.
 2. Unisto ABs ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida eller ändringar utan Unisto ABs skriftliga medgivande. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.
 3. Unisto ABs ansvar avser endast fel som visar sig inom 14 dagar från den dag Produkten levererades.
 4. För Produkter som bytts ut i enlighet med punkt 1 har Unisto AB samma ansvar som för den ursprungliga Produkten.
 5. Köparen ska skriftligen till Unisto AB reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än en vecka efter utgången av den ansvarstid som följer av punkterna 3 och Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Om inte reklamation sker genast, förlorar köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av skada som uppstår på Produkten och som skulle ha undvikits om sådan reklamation hade skett.
 6. Sedan Unisto AB har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 5, ska bolaget avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar.
 7. Felaktiga Produkterr som byts ut i enlighet med punkt 1 ska ställas till Unisto ABs förfogande och blir hans egendom. 8. Unisto AB har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 1–7. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Unisto ABs ansvar gäller dock inte om denne gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

IX. Force majeure

 1. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
 2. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 36, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
 3. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 1.

X. Övrigt

 1. Unisto AB äger rätt att, som exempel på Produkter tillverkade av Unisto AB, , i marknadsföringsmaterial använda bilder på namnbrickor som köparen beställt.
 2. Unisto AB ska äga rätt att sätta sin företagslogotyp eller varumärke i lämplig form på de varor som ska levereras utan att behöva köparens uttryckliga godkännande.
 3. Köparen samtycker till att Unisto AB äger rätt att lagra datauppgifter om köparen och dennes affärstransaktioner i enlighet med gällande svensk dataskyddslagstiftning.

XI. Tvister. Tillämplig lag

 1. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det ska avgöras genom allmän domstol i Sverige.
 2. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i Sverige.